Fotograf nie wywiązał się z obowiązków – co zrobić?

Organizacja ślubu powoduje dużo stresu i jest ogromnym przedsięwzięciem organizacyjnym. Nie zawsze jednak wszystko idzie po naszej myśli, a osoby zatrudnione zawodzą. Co zrobić w sytuacji, gdy ze swoich obowiązków nie wywiąże się fotograf?

Chociaż niektórzy usługodawcy próbują tego unikać, z każdą taką osobą należy zawierać pisemną umowę. Bez względu na to, czy jest to fotograf, zespół, czy cukiernia, mająca dostarczyć tort. W przypadku niewywiązania się z umowy jednej ze stron zawsze łatwiej dochodzić swoich roszczeń na podstawie podpisanego dokumentu. Umowa ustna tego nie wyklucza, jednak wówczas będzie to słowo przeciwko słowu, a swoją rację będzie ciężko udowodnić. Pamiętajmy więc – zawsze podpisujmy umowę!

Umowa taka powinna określać obowiązki każdej ze stron. Fotograf na jej podstawie zobowiązuje się do zrobienia zdjęć w określonym miejscu i czasie, przesłania ich zamawiającemu w ustalonym terminie, a często również do dodatkowych usług, jak przygotowania krótkiego filmu, wywołania zdjęć, wykonania dodatkowej sesji plenerowej itp. Zamawiający zobowiązuje się za to wszystko zapłacić ustaloną cenę. Często strony umawiają się w ten sposób, że połowa kosztów opłacana jest jako zaliczka przy zawarciu umowy, pozostała część już po wykonaniu zlecenia. Jeśli więc fotograf nie wywiąże się ze swoich obowiązków może po prostu nie otrzymać pozostałej części zapłaty, jednak z reguły w takich wypadkach zleceniodawcom zależy przede wszystkim na bezcennej pamiątce z wyjątkowego dnia, mimo wszystko chcą więc, aby zlecenie zostało zrealizowane.

Konsekwencje wynikające z niewykonania umowy w całości lub wykonania jej w sposób nienależyty reguluje kodeks cywilny. Najczęściej spotykaną formą współpracy w takim wypadku jest umowa o dzieło. Zamawiający może od niej odstąpić, gdy wykonawca spóźnia się z oddaniem dzieła w umówionym terminie, nie musi przy tym wyznaczać termin dodatkowego na jego realizację. Uprawnienie do odstąpienia od umowy przysługuje zamawiającemu, gdy wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał je ukończyć w czasie umówionym.

Zamawiający powinien jednak jak najlepiej zabezpieczyć swoje interesy już w momencie podpisania umowy. Warto więc wskazać w niej karę umowną, jaką wykonawca będzie musiał zapłacić w przypadku niewywiązania się z umowy w terminie. Jeśli zamawiający ma zapłacić pozostałą część wynagrodzenia po wykonaniu dzieła, kwotę równą karze umownej może wówczas potrącić z tych środków. Z reguły jednak taki zapis działa na wykonawców mobilizująco i starają się oni za wszelką cenę z terminu wywiązać.

To samo uprawnienie przysługuje zamawiającemu, gdy umowa nie będzie wykonana w całości. Bardzo ważne jest więc zawarcie w niej wszystkich postanowień między stronami. W przypadku nienależytego wykonania umowy zamawiający może żądać obniżenia ceny, którą również także potrącić od należnej wykonawcy zapłaty.

Jeśli po stronie zamawiającego, wskutek niewywiązania się wykonawcy z umowy, powstała szkoda, np. musiał zatrudnić innego fotografa na ostatnią chwilę za wyższą stawkę, może dochodzić od wykonawcy odszkodowania na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Fotograf może tej odpowiedzialności uniknąć, jeśli wykaże, że niewykonanie umowy lub jej nienależyte wykonanie nastąpiło z przyczyn od niego niezależnych.

2 komentarze

  1. Karola pisze:

    Fotograf przestał odzywać się na moje prośby przekazania zdjęć, gdzie mogę to zgłosić żeby te zdjęcia odzyskać?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.